fbpx

REGULAMIN SERWISU WWW.ACUART.PL

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w kursach akupunktury oraz zasady dokonywania zakupu Kursów w systemie online w serwisie internetowym www.acuart.pl.

 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – Bartosz Chmielnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Chmielnicki Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. Filaretów 65/6, 43-100 Tychy, NIP 6462413171, REGON 240300495;

 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.acuart.pl;

 3. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub konsument w rozumieniu tego przepisu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący internetowej rejestracji na Kurs w Serwisie;

 4. Kurs –usługa polegająca na świadczeniu zajęć edukacyjnych realizowana w czasie, miejscu, języku, o tematyce oraz na warunkach wskazanych przez Organizatora;

 5. Kursant – Klient biorący udział w Kursie lub osoba trzecia, która została do udziału w Kursie wyznaczona przez Klienta;

 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

 1. Organizator oświadcza, że prowadzi Kursy z zakresu akupunktury, oraz iż posiada wiedzę, doświadczenie i narzędzia pozwalające na prowadzenie Kursów w tym zakresie.

 2. Organizator oświadcza, że realizuje Kursy w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w informacji na temat Kursu zamieszczonej w Serwisie.

 3. Warunkiem wzięcia udziału w Kursie jest:

  1. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,

  2. dokonanie internetowej rejestracji na Kurs poprzez prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza udostępnionego przez Organizatora w Serwisie,

  3. przyjęcie przez Organizatora dokonanej rejestracji oraz

  4. dokonanie płatności za wybrany Kurs w kwocie wskazanej w informacji na tematu Kursu zamieszczonej w Serwisie przy użyciu metody płatności udostępnionej w Serwisie.

 4. W celu zapewnienia Kursantom efektywnego kształcenia oraz komfortu Organizator zastrzega, że możliwość wzięcia udziału w Kursie może być ograniczona limitem miejsc wskazanym w informacji na tematu Kursu zamieszczonej w Serwisie.

 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.acuart.pl oraz w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

 6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

 7. W Kursie udział może wziąć Klient lub osoba trzecia wyznaczona przez Klienta do udziału w Kursie.

 8. Administratorem danych osobowych Klientów i Kursantów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest Organizator.

§ 2. REJESTRACJA NA KURS I ZAWARCIE UMOWY

 1. Klient, wypełniając formularz rejestracji na Kurs udostępniony w Serwisie, dokonuje rejestracji na wybrany Kurs na warunkach określonych w informacji na temat Kursu zamieszczonej w Serwisie.

 2. Ceny Kursów określone w informacji na tematu Kursu zamieszczonej w Serwisie są cenami podawanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny są wiążące w chwili dokonania przez Klienta internetowej rejestracji na wybrany Kurs.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Kursów, modyfikacji ich programu i przebiegu oraz do przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych.

 4. Warunkiem korzystania z Serwisu i dokonywania zapisu na Kurs jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej.

 5. Warunkiem dokonania rejestracji na kurs i jej przyjęcie przez Organizatora jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza udostępnionego w Serwisie. Przez poprawne wypełnienie formularza należy rozumieć wskazanie wszystkich wymaganych przez formularz danych zgodnie ze stanem faktycznym. Organizator zastrzega, że w przypadku podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych może odmówić przyjęcia zapisu na Kurs.

 6. W przypadku, gdy Klient dokonuje rejestracji na Kurs na rzecz osoby trzeciej, tzn. w przypadku w którym Klient nie zamierza być Kursantem, obowiązany jest w polu „Dodatkowe informacje” udostępnionym w formularzu rejestracji wpisać imię i nazwisko osoby trzeciej, która ma być Kursantem.

 7. Dokonanie internetowej rejestracji na Kurs i potwierdzenie przez Organizatora przyjęcia internetowej rejestracji na Kurs za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu udostępnionym w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem między Organizatorem a Klientem umowy o przeprowadzenie Kursu.

 8. Po otrzymaniu potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia na Kurs Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za Kurs za pośrednictwem wybranej metody płatności dostępnej w Serwisie., w szczególności zapłata może być dokonana za pośrednictwem udostępnionych systemów płatności internetowych.

 9. Niedokonanie zapłaty do dnia rozpoczęcia Kursu uważa się za rezygnację z Kursu na zasadach określonych w § 4.

 10. Jeżeli Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, powinien zaznaczyć to w polu „Dodatkowe informacje” udostępnionym w formularzu internetowej rejestracji na Kurs. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Organizatora faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail.

§ 3 ODWOŁANIE ORAZ ZMIANA MIEJSCA KURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Kursu, w szczególności, w sytuacji braku wystarczającej liczby Kursantów lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 2. W przypadku odwołania Kursu wniesione płatności za udział Kursantów w Kursie zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania Kursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Kursu w obrębie gminy, w której miał odbyć się Kurs lub w obrębie gmin z nią sąsiadujących, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Kursu.

 4. Informacja o zmianie miejsca Kursu lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu internetowej rejestracji na Kurs.

§ 4 REZYGNACJA

 1. Klientowi przysługuje rezygnacja z udziału w Kursie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 2. Rezygnacja z udziału w Kursie bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie poprzez wysłanie zawiadomienia o rezygnacji na adres e-mail: sekretariat@acuart.pl, przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż na 7 – dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Kursu.

 3. Rezygnacja z udziału w Kursie w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia Kursu skutkuje obciążeniem uczestnika w wysokości 50% kosztów brutto uczestnictwa.

 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, Organizator zwróci dokonane płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o rezygnacji na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Klient oraz Kursant są uprawnieni do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Kursu w terminie 7 dni od dnia, w którym Kurs się odbył.

 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@acuart.pl. Zaleca się podanie przez Klienta lub Kursanta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

 3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o przeprowadzenie kursu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, w szczególności zaś może zostać wysłane Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@acuart.pl.

 3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, Organizator zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 4. Klient oświadcza, że został pouczony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Klient oświadcza również, że uczestnictwo Kursanta w Kursie poczytuje się za wyrażenie wyraźnej zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia i wykonania usługi i jest świadomy, że skutkuje to utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kursantowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Kursu, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

 2. Klient i Kursant wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji na Kurs przez Organizatora dla celów związanych z organizacją Kursu.

 3. Klientowi i Kursantowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania ich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L. 119/1 z 4.5.2016) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację. Dane osobowe będą archiwizowane przez okres 2 lat od dnia ich pozyskania. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. W przypadku, gdy Kursant nie jest Klientem, Klient powierza Organizatorowi dane osobowe Kursanta będącego osobą trzecią do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

 5. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu naruszało prawa konsumenta, było niejasne lub stanowiło klauzulę niedozwoloną, w jego miejsce stosuje się ogólne zasady i postanowienia gwarantujące prawa konsumenta zbliżone znaczeniowo do zapisów kwestionowanych, a postanowienie takie uznaje się za nieobowiązujące w stosunku do konsumenta.

 6. Organizator oświadcza, iż stosuje środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tejże ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L. 119/1 z 4.5.2016).

 7. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SERWISU ACUART.PL – FORMUALRZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

…………………………….., dnia ………………………

(miejscowość, data)

…………………………………………                                                

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko, adres konsumenta)

Bartosz  Chmielnicki

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Bartosz Chmielnicki Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Filaretów 65/6, 43-100 Tychy

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu usługi ……………………………………………

(nazwa kursu)

 

 

 

……………………………………

(podpis konsumenta)